එක්නැලිගොඩට මරු කැඳවූ ලිපිය…

එක්නැලිගොඩට මරු කැඳවූ ලිපිය…

මෙහි දැක්වෙන්නේ 2009 දෙසැම්බර් 08 දින ලංකා ඊ නිවුස් වෙබ් අඩවිය මගින් පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පිලිබද...

Close