ජනතා විරෝධය නිසා මුදල් ගැනීම අවසන්. දියත උයන ගෝටාගේ ක‍්‍රමයටමයි.

ජනතා විරෝධය නිසා මුදල් ගැනීම අවසන්. දියත උයන ගෝටාගේ ක‍්‍රමයටමයි.

Close