चांगुणा - Quote from Book

चांगुणा - Quote from Book

"देवापेक्षा दैवाला एक मात्रा जास्त आहे."लेखक: आचार्य अत्रे.

Close