අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයකට අකමැතියි - දෙමල පක්ෂ පවසයි

අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයකට අකමැතියි - දෙමල පක්ෂ පවසයි

2009 අවසාන යුධ මෙහෙයුම් වලදී මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් පැවැත...

Close