യാത്ര...1

യാത്ര...1

സൂര്യ തേജസ്സിനുനേരെ ആസുരദൃഷ്ടി.. !നന്ദികേശന്‌ ദന്തധാവണം... !(തഞ്ചാവൂറ്‍ ബ്രഹദീശ്വരക്ഷേത്രം)109 ആ...

Close