വാഴപ്പിണ്ടി സൂപ്പ്

വാഴപ്പിണ്ടി സൂപ്പ്

വാഴപ്പിണ്ടി സൂപ്പ് ചേരുവകള്‍ 1.തുവരപരിപ്പ്‌ -കാല്‍ കപ്പ് 2.കാരറ്റ്,ബീന്‍സ്,കാ...

Close