Windows 8 Metro IM Theme - thêm 1 theme mới cho Windows 7

Windows 8 Metro IM Theme - thêm 1 theme mới cho Windows 7

 Windows 8 Metro IM Theme - thêm 1 theme mới cho Windows 7Windows MetroDeviantART Jaycee13 mới đây đã tạo ra một giao diện Windows 8 cho người dùng Windows 7 và được gọi là Windows Theme Metro IM.Giao diện...

Close