మే 1 నుంచి ‘అపరిమిత కాల్స్’ ఆఫర్ :BSNL

మే 1 నుంచి ‘అపరిమిత కాల్స్’ ఆఫర్ :BSNL

BSNL తన వినియోగ దారుల సంఖ్యను పెంచాలనే ఉద్దేశ్యంతో అపరిమిత కాల్స్ చేసుకునే ఆఫర్ ని ప్రారంభించన...

Close