மிக அரிதாகவே ஏற்படும் தீ பிசாசு

மிக அரிதாகவே ஏற்படும் தீ பிசாசு

ஆஸ்திரேலியா, அலிஸ் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் (திங்கட்கிழமை 18/09/2012) தோன்றிய fire tornado இது. மிக அரிதாகவே ஏற்...

Close