දෙමළ ජනතාවටම වෙන්වූ ස්වයං පාලනයක් - ආර් සම්බන්ධන්

දෙමළ ජනතාවටම වෙන්වූ ස්වයං පාලනයක් - ආර් සම්බන්ධන්

දෙමළ ජනතාවටම වෙන්වූ දේශපාලනයක් ඇති බවත් වෙන කතා නවත්වා ස්වයං පාලනයක් ලබා දිය යුතු බවත් දෙමළ ජා...

Close