ஏன் 'பதினாறு வயதினிலே' படத்தின் மறு பதிப்பு வந்தால் அதில் 'சப்பாணி' இருக்க மாட்டான் ?

ஏன் 'பதினாறு வயதினிலே' படத்தின் மறு பதிப்பு வந்தால் அதில் 'சப்பாணி' இருக்க மாட்டான் ?

நேர்பட பேசுவது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் . நம்மில் பலர் நேர் பட நடப்பதற்கு காரணமாய் இருந்த Jonas Salk அ...

Close