The Revolution is bigger than anybody

The Revolution is bigger than anybody

Hindi ko huhulaan kung ano ang mga nasasa isip ng mga kinatawan ng National Democratic Front (NDF) kung bakit nakikipag-usap ngayon sila sa mga kinatawan ng pamahalaang Duterte sa Oslo, Norway. Layunin aniya ng dalawang panig ay tapusin ang sinasabi...

Close