විපක්‍ෂය එක් වේ.. ආණ්ඩුව නුලෙන් බේරේ.. තව පොඞ්ඩෙන් පළමු යෝජනාව පරාදයි.. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න අගමැති් හිතයි..

විපක්‍ෂය එක් වේ.. ආණ්ඩුව නුලෙන් බේරේ.. තව පොඞ්ඩෙන් පළමු යෝජනාව පරාදයි.. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න අගමැති් හිතයි..

Close