Blog Posts - Hukum Islam Di Indonesia (khi)Hukum Mengirimkan Qurban Keluar Daerah

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai hukum memindahkan qurban kedaerah diluar daerah orang yang berqurban, perbedaan pendapat ini didasarkan pada perbedaan pendapat ulama' seputar hukum memindahkan zakat.Sebagian ulama' madzhab Syaf...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Oct 18, 2012

Menghianati Pancasila dan NKRI adalah Tindakan Bughat

Hari kesaktian pancasila adalah sebutan untuk mengingatkan bangsa Indonesia akan tragedy sejarah penghianatan bangsa yang dilakukan oleh suatu kelompok yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar Negera Kesatuan Republik Indonesia dengan komunisme se...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Oct 12, 2012

DILEMA PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Realita yang berkembang saat ini, banyak sekali akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan bagi isteri yang dipoligami dan upaya hukum a...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Sep 10, 2012

Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional

A. PENDAHULUAN Masalah yang terus muncul dalam kehidupan sosial adalah jika terjadi suatu penyelarasan relasi antara teori hukum dan perubahan sosial (modernisasi-pembangunan). Hukum yang diasumsikan tidak akan mengalami perubahan ternyata juga menu...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Dec 10, 2011

Problematika Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Umumnya masyarakat berpandangan, sengketa hanya bisa diselesai­kan melalui jalur peradilan. Pendapat tersebut tidak seluruhnya benar. Perlu diketahui, jalur peradilan bukanlah satu-satunya cara untuk menyc­lesaikan sengketa. Banyak cara yang bisa d...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Dec 10, 2011

Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Oleh : Jasmani Muzajin* A. PENDAHULUAN Pada suatu sore hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009, pimpinan memberi tugas kepada penulis untuk membuat sebuah tulisan tentang problematika nikah sirri. Tulisan tersebut harus sudah selesai hari Senin pagi tan...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Dec 10, 2011

Pengesahan (Itsbat) Pengangkatan Anak

Sejak diundangkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, Pengadilan Agama secara yuridis formal baru memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkat...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Dec 10, 2011

Perdebatan Pengertian Walad Dalam Kewarisan Islam

Perdebatan menghijab atau tidak keberadaan anak perempuan terhadap saudara kandung pewaris untuk memperoleh bahagian harta warisan adalah berangkat dari substansi pengertian kata walad sebagaimana yang disebutkan oleh Qur’an Surat an- Nisa ayat 176...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Dec 10, 2011

Problematika Pembagian Harta Warisan Suami Menikah Lebih Dari Satu Kali (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Perdata BW)

Bahwa dalam pembagian harta warisan baik itu menurut hukum Islam maupun hukum perdata BW, yang lebih diutamakan adalah orang yang mempunyai hubungan darah (nasab) dengan pewaris, sesuai dalam pasal 832 KUH perdata dan pasal 174 KHI serta dalam surat...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Dec 10, 2011

Hibah Dan Wasiat (Kajian Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Hibah dan wasiat adalah perbuatan hukum yang mempunyai arti dan peristiwa yang berbeda dan sekilas tampaknya begitu sepele apabila dilihat dari perbuatan hukum dan peristiwanya sendiri. Meskipun tampaknya sepele tetapi apabila pelaksanaannya tidak di...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Dec 10, 2011

Asas Legalitas Dalam Islam

Asas legalitas adalah suatu prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya.Walaupun asas legalitas merupakan istilah hukum modern namun ajaran Islam juga menjun...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Nov 3, 2011

Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia . dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “tujua...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Nov 3, 2011

Zakat Perdagangan

Ketentuan : Telah mencapai haulMencapai nishab 85 gr emasBesar zakat 2,5 %Dapat dibayar dengan barang atau uangBerlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha ( CV, PT, koperasi)Cara Hitung :Zakat Perdagangan =( Modal yang diputar + keuntu...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Jul 25, 2011

Zakat Pertanian

Ketentuan : Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok 1. Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling 2 2. umum di daerah3. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sunga...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Jul 25, 2011

Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Menurut Yusuf Qorodhowi, sangat dianjurkan untuk menghitung zakat dari pendapatan kasar (brutto), untuk lebih menjaga kehat...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Jul 25, 2011

Zakat Simpanan

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai 85 gr emas.Besar zakat yang harus dikeluarkan 2,5 % Zakat simpanan TabunganSaldo akhir : saldo akhir - Bagi hasil/bungaBesarnya zaka...
by ^_~.MAS BEMBENG'S.~_^ on Jul 25, 2011


Trending Topics

Close