Blog Posts - Shakespeare Macedonian TranslationСонет 1 – Македонски Превод

Од прекрасните суштества пород си сакаме ние за така никогаш да не ни умре убавата роза оти и на презреаноста ù доаѓа време да гние а спом...
by Shakespeare in Translation on Feb 11, 2014

Сонет 2 – Македонски Превод

by Shakespeare in Translation on Feb 11, 2014

Сонет 3 – Македонски Превод

Од твоето лице во огледалото ти не бегај туку поведи го храбро во трагачка хајка; ќе бидеш измамник ако не се обновиш сега оставајќи без б...
by Shakespeare in Translation on Feb 11, 2014


Trending Topics

Close