Blog Posts - Usul FiqhIMAM SYAFIE : Kisah dan Riwayat

RIWAYAT IMAM SYAFIENama sebenar Imam Syafie ialah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman bin Syafie Bin Saib Bin Abdu Yazid Bin Hasyim Bin Abdul Mutalib Bin Abdul Manaf.Imam Syafie adalah berasal dari keturunan arab Quraisy. Nasabnya berkait dengan...
by percetakan saufi on Jun 2, 2012

Tingkatan Mufti dan Klasifikasi Mufti dalam Mazhab As Syafi’i

Definisi mazhab adalah apa-apa yang dipilih oleh Imam As Syafi’i dan para pengikutnya terhadap hukum dalam berbagai masalah, sebagaimana disebutkan Imam Al Mahalli dalam Syarh beliau terhadap Al Minhaj. (lihat, Hasyiyatani Qalyubi wa Umairah, 1/7)D...
by Truth Of Life on Jun 22, 2011

‘Urf

      'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan).  ...
by Sang Khalifah on May 8, 2010

“ Qiyas “

         Qiyas Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut madzhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam.  ...
by Sang Khalifah on May 8, 2010


Trending Topics

Close