Zulfan_Alfasy Profile

Zulfan

Join Date:
2012-02-12

My Social profiles

Blogs Owned

Latest Blog Posts

 • Mu'awiyah bin Abi Sufyan
  on May 1, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin)Muawiah bin Abu Sofyan bin Harb bin Umaiyah Al Qurasyi Al Umawi adalah pendiri Daulat Umaiah di Suriah. Biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Beliau lahir di Mekah tahun 20 sebelum hijriah dan sempat memusuhi Islam dan akhirnya memeluk I...
 • Qa'qa bin Amr.ra
  on May 1, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin) Nama lengkap beliau adalah al-Qo’qo’a bin Amru at-Tamimy. Di kalangan bangsa Arab, beliau tergolong penyair terkenal dan terpandang. Pada masa Jahiliyah, beliau juga dikenal sebagai seorang kesatria dan ahli perang. Begitu...
 • Hudzaifan ibnul Yaman. ra
  on May 1, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin) Namanya Hudzaifah bin Hasl ibnu Jabir bin Al-Abasi, biasa dipanggil Abu Abdillah. Al-Yaman adalah nama julukan yang diberikan kepadanya.Penduduk kota Madinah berduyun-duyun keluar untuk menyambut kedatangan wali negeri mereka...
 • Amr bin Ash. ra
  on May 1, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin)  Namanya Amr bin Ash bin Wail bin Hasyim, biasa dipanggil Abu Abdillah, dan digelari Fatih Mishr (Pembebas Mesir Dari Cengkeraman Romawi).Ia lahir di Makkah 50 tahun sebelum hijrah.Ada tiga orang gembong Quraisy yang...
 • Khalid bin Walid.ra
  on Apr 27, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin) Namanya Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al-Quraisy, biasa dipanggil Abu Sulaiman. Ia seorang panglima perang yang sangat heroik dan terkemuka dalam sejarah peperanagan pada zaman Rosulullah. Ia diber...
 • on Mar 19, 2012
  reareadasffasfsagvsFvsgvzgssdfgsvdgvs...
 • on Feb 16, 2012
  Daftar Sirah Tokoh-Tokoh Muslim©Sirah Muslimin Blogspot.com Ulama-Ulama Di Nusantara(Indonesia)Dari SumatraSirah Ulama-Ulama AcehSyekh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala)Syeikh Nuruddin Ar-RanirySyeikh Syamsuddin As-SumatraniSyeikh Hamzah Al-Fansuri...
 • Ikrimah bin Abi Jahal(As-Sirahmuslimin)Siapakah diantara kita yang tidak mengenal nama ini, Abu Jahal ‘Amr bin Hisyam, lelaki yang dihormati kaumnya sebelum baligh? Memang benar jika kita mengatakan bahwa dia adalah junjungan bagi kaumnya, lelaki yang terhormat, ditaa...
 • Tsabit bin Qais(As-Sirahmuslimin)Juru Bicara Rasulullah صلى ا لله عليه وسلمNamanya Tasbit bin Qais bin Syams Al-Khazraji Al-Anshari, Biasa dipanggil Abu Muhammad. Jika Hassan adalah penyair Rasulullah dan penyair Islam. Sedangkan Tsabit adalah juru b...
 • Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul(As-Sirahmuslimin)...
 • Nu'man bin Muqrin(As-Sirahmuslimin)Nama Lengkapnya Nu'man bin Muqrin bin’Aidz Al-Muzni, biasa dipanggil Abu Amr. Ia mempunyai sebelas saudara, dan semuanya masuk Islam.Sa’ad bin Abi Waqqash pernah menugasinya atas instruksi dari Umar untuk memerangi Harmudzan, ra...
 • Thufail bin Amr Ad-Dausi(As-Sirahmuslimin)Thufail bin Amr ad-Dausi. Namanya Thufail bin Amr bin Tharif bin Ash Ad-Dausi(dusi) Al-Azdi, adalah kepala kabilah Daus pada masa jahiliyah. Dia termasuk bangsawan Arab yang terpandang, seorang pemimpin yang memiliki kharisma serta...
 • Khubaib bin Adi(As-Sirahmuslimin)Namanya Khubaib bin 'Adi bin Malik bin Amir bin Majda'ah Al-Anshari Al-Ausi. Ia seorang yang cukup dikenal di Madinah dan termasuk shahabat Anshar. Ia sering bolak-balik kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasalam sejak beliau hijr...
 • Ayyasy bin Abi Rubai'ah(As-Sirahmuslimin)Namanya Ayyasy bin Abi Rubai'ah bin Mughirah Al-Quraisy. Ayyasy bin Abi Rabiah masih kerabat Nabi SAW. Ketika akan hijrah ke Madinah, ia berencana berangkat bertiga dengan Umar bin Khaththab dan Hisyam bin Ash, dan bertemu di lembah...
 • Abdullah bin Jahsy(As-Sirahmuslimin)Abdullah bin Jahsy bin Riab bin Khuzaimah al-Asadi, ibunya adalah Aminah binti Abdul Muththalib bin Hasyim, dan saudarinya adalah Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam . Jadi, dia adalah saudara misan Ras...
 • Abu Thalhah (Zaid bin Sahl bin Aswad Al-Anshari)(As-Sirahmuslimin)Maaf shirah Abu Thalhah belum Siap©www.as-sirahmuslimin.blogspot.com...
 • Anas bin Nadhar(As-Sirahmuslimin)Anas Bin Nadhar R.A adalah sahabat Nabi SAW yang tidak menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering memarahi dirinya sendiri karena tidak dapat meyertai peperangan yang pertama dan besar dalam sejarah Islam itu. Untuk itu i...
 • Abu Thalhah Al-Anshari(Zaid bin Sahl bin Aswad Al-Anshari)(As-Sirahmuslimin)Namanya Zaid bin Sahal bin Sahl bin Aswad Al-Anshari alias Abu Thalhah. Dilahirkan di Madinah tahun 36 sebelum Hijrah, dan ikut dalam Bai'at Aqaba II, Perang badar dan semua perang bersama Rasulullah. Istrinya, Ummu Sulaim bint...
 • Abu Ayyub Al-Anshari (khalid bin Zaid)(As-Sirahmuslimin)Namanya Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa'labah, biasa dipanggil Abu Ayyub, mendengar nama Sayyidina Abu Ayyub An-anshari, sudah dapat dipastikan bahwa beliau berasal dari penduduk Madinah Almunawwarah. Karena di dalam sejarah...
 • Amr bin Jamuh(As-Sirahmuslimin)‘Amar bin Jamuh bin Zaid bin bin Haram Al-Anshari, adalah salah seorang pemimpin Yatsrib masa jahiliyah. Dia kepala suku yang dihormati dari Bani Salamah. Seorang penduduk Madinah yang sangat pemurah dan memiliki peri kemanusiaan...
1
Blogs
0
Followers
0
Following