Faza_ElHa_Bahakim_Gen_II Profile

Join Date:
2012-04-21

Blogs Owned

berisi tentang artikel, essay pendidikan, kesehatan dan biografi para tokoh ilmuan dunia

Visit Follow

Other Tags: artikel, tokoh dunia, tokoh islam, kesehatan, pendidikan

Latest Blog Posts

 • PENGERTIAN HADITS
  on Apr 30, 2012 in Other
  Hadits adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadits dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur’an, Ijma dan Qiyas, di...
 • on Apr 30, 2012 in artikel
  Definisi Al-Firqah An-Najiyah [Ahlus Sunnah Wal Jama'ah]Oleh: Syaikh Sa’id bin Ali bin Wahf Al-QthaniyFirqah (dengan huru fa’ dikasrahkan) artinya sekelompok manusia. la disifati dengan an-najiyah, (yang selamat), dan Al-Manshurah, (yang men...
 • on Apr 26, 2012 in Tokoh biografi ulama'
  Hassan Hanafi:Islam Adalah Protes, Oposisi, dan RevolusiOleh E. KusnadiningratHassan hanafi adalah Guru Besar pada fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat Benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar...
 • on Apr 26, 2012 in Tokoh
  Qasim AmienDari Pembebasan Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan ModernOleh Anisia Kumala MasyhadiPendidikan perempuan harus ditekankan pada kemandirian supaya mereka paham dan menjadi dirnyai sendiri, bukan menjadi pelayan bagi kaum lelaki saja.Pe...
 • IMAM GHAZALI
  on Apr 22, 2012 in Madzhab Ahli Sunnah
  A. Masa Hidup Imam Al- Ghazali 1. Tempat Kelahiran Imam Al- GhazaliImam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator islam) karena jasanya yang besar di dalam menj...
 • ABU DAWUD
  on Apr 22, 2012 in Ulama' Hadits
  Beliau lahir sebagai seorang ahli urusan hadits, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara’annya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat d...
 • ULAMA' HADITS
  on Apr 22, 2012 in Ulama' Hadits
  Penulis: Asy Syaikh Abu Abdirrahman Fauzi Al AtsaryPerintis jejak pertama yang mengenakan mahkota fuqaha ahli hadits adalah para sahabat Rasulullah Shalallahu’alaihi Wassallam.Yang paling masyhur dari mereka antara lain:1. Khalifah yang empat (Radh...
 • IBNU ABBAS
  on Apr 21, 2012 in Ulama' Hadits
  `Abdullah bin `Abbas bin `Abdul Muththalib bin Hasyim lahir di Makkah tiga tahun sebelum hijrah. Ayahnya adalah `Abbas, paman Rasulullah, sedangkan ibunya bernama Lubabah binti Harits yang dijuluki Ummu Fadhl yaitu saudara dari Maimunah, istri Rasulu...
 • IMAM TIRMIDZI
  on Apr 21, 2012 in Ulama' Hadits
  Kitab Kumpulan Hadits Fiqhi Yang PertamaDiantara kitab-kitab hadits setingkat, Sunan At-tirmidzi dikenal memiliki keunikan tersendiri. Mengedepankan sudut pandang yang fiqhi, sehingga lebih aplikatif. Setelah shahih bukhari dan shahih muslim, kitab h...
 • IMAM NASA'I
  on Apr 21, 2012 in Ulama' Hadits
  Nama lengkap Imam al-Nasa’i adalah Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-khurasani al-Qadi. Lahir di daerah Nasa’ pada tahun 215 H. Ada juga sementara ulama yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 214 H. B...
 • IMAM MUSLIM
  on Apr 21, 2012
  Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam...
 • IMAM BUKHARI
  on Apr 21, 2012 in Ulama' Hadits
  Nasab dan Kelahiran Beliaubeliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Ja’fi Al Bukhari -rahimahullah- . Lahir pada bulan Syawwal tahun 194 H.Guru-guru BeliauBeliau banyak melakukan perjalanan dalam me...
 • IMAM HANAFI
  on Apr 21, 2012 in Madzhab Ahli Sunnah
  Imam Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki...
 • IMAM HAMBALI
  on Apr 21, 2012 in Madzhab Ahli Sunnah
  NASAB DAN KELAHIRANNYABeliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa’labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy.
 • IMAM SYAFI'I
  on Apr 21, 2012 in Madzhab Ahli Sunnah
  NAMA DAN NASABBeliau bernama Muhammad dengan kunyah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-’Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ bin as-Saib bin ‘Ubayd bin ‘Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin ‘Abdu Mana...
 • IMAM MALIK
  on Apr 21, 2012 in Madzhab Ahli Sunnah
  Islam adalah agama yang Allah Subhanallahuwata’ala ridhai. Di antara bentuk keridhaan-Nya adalah menjaga agama Islam ini dari kepunahan dan kerusakan. Satu di antara bentuk penjagaan itu adalah dengan memunculkan para ulama sebagai penerus dan pewa...
 • 21. JENGIS KHAN (± 1162-1227)
  on Apr 2, 2012 in 100 tokoh paling berpengaruh
  Jengis Khan, penakluk Mongol terbesar, dilahirkan kira-kira tahun 1162. Ayahnya seorang kepala suku kecil, menamakan anaknya Temujin sesudah dia mengalahkan kepala suku lain. Tatkala Temujin berumur sembilan tahun, ayahnya terbunuh oleh suku lawannya...
 • 22. EUCLID (± 300 SM)
  on Mar 31, 2012 in 100 tokoh paling berpengaruh
  Tidak banyak orang yang beruntung memperoleh kemasyhuran yang abadi seperti Euclid, ahli ilmu ukur Yunani yang besar. Meskipun semasa hidupnya tokoh-tokoh seperti Napoleon, Martin Luther, Alexander yang Agung, jauh lebih terkenal ketimbang Euclid tet...
 • 23. MARTIN LUTHER (1483-1546)
  on Mar 29, 2012 in 100 tokoh paling berpengaruh
  Martin Luther, yang pembangkangannya terhadap Gereja Katolik Roma dan melahirkan gerakan reformasi Protestan lahir di tahun 1483 di kota Eisleben, Jerman. Dia memperoleh pendidikan perguruan tinggi yang cukup baik dan pada suatu saat pernah belajar h...
 • 24. NICOLAUS COPERNICUS (1473-1543)
  on Mar 27, 2012 in 100 tokoh paling berpengaruh
  Astronom (ahli perbintangan) berkebangsaan Polandia yang bernama Nicolaus Copernicus (nama Polandianya: Mikolaj Kopernik), dilahirkan tahun 1473 di kota Torun di tepi sungai Vistula, Polandia. Dia berasal dari keluarga berada. Sebagai anak muda belia...
1
Blogs
0
Followers
0
Following